Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Sotmès a informació pública un projecte de Decret sobre autorització d’emissions a l’atmosfera.

Aquest projecte de Decret (sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, s’estableixen disposicions relatives al registre i control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera) respon a la necessitat de desenvolupar la normativa vigent en matèria de protecció de l’atmosfera i més concretament, regular el règim d’autorització establert per la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera i el Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA). 

En aquest marc, el projecte de Decret, de contingut essencialment procedimental, regula el règim d’intervenció administrativa dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, distingint entre dos règims: l’autorització d’emissions per als establiments classificats com a grup A o B pel CAPCA; i la notificació d’emissions per als establiments classificats com a grup C pel CAPCA.

L’article 11 del projecte, sobre la renovació i revisió de l’autorització, estableix que aquesta s’atorga per un termini màxim de 8 anys, transcorregut el qual queda renovada per períodes successius. La redacció d’aquest punt (“queda renovada”) no és prou clara, ja que no s’especifica si ha d’existir una sol·licitud de renovació per part de l’interessat, si cal un acte concret de renovació per part de l’Administració, o si té lloc de forma automàtica. 

El projecte Decret també regula quins establiments s’hauran d’adaptar a les seves disposicions, establint un règim jurídic que requereix una atenta lectura per les diverses situacions que es poden donar a la pràctica. Bàsicament, podem afirmar que els establiments classificats com a grup A o B del CAPCA, que en algun moment s’han sotmès a un règim d’intervenció ambiental (Lleis 16/2002 i 20/2009) més estricte que la comunicació ambiental, poden considerar aquell tràmit com equivalent a l’autorització d’emissió (fins i tot si actualment han passat al règim de comunicació). En un altre cas, caldrà obtenir l’autorització d’emissions.

De forma conseqüent, els establiments classificats com a grup C pel CAPCA han d’efectuar la notificació d’emissions si no disposen o no han de disposar d’autorització ambiental, llicència ambiental o comunicació ambiental (o declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva).

El projecte també regula les modificacions -substancials i no substancials- dels establiments en els quals es desenvolupen aquestes activitats, i el mesurament i controlde les emissions segons el seu potencial impacte, sempre en connexió amb la normativa sobre control integrat de la contaminació.

El projecte també enumera una sèrie d’obligacions de les persones titulars dels establiments en relació amb les emissions a l’atmosfera, entre les quals cal destacar la de l’article 31, que regula ex novo una obligació consistent en la presentació d’un informe anual per part dels titulars dels establiments, a través de mitjans electrònics, sobre el funcionament dels equips de mesurament, les emissions generades i, si s’escau, la valoració del compliment del valor límit d’emissió corresponent a l’any anterior.