Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 28/05/2014

El TC confirma la jurisprudència relativa al termini d’interposició de recurs contenciós administratiu en els supòsits de silenci negatiu.

El Ple del Tribunal Constitucional (TC), en la sentència núm. 52/2014, de 10 d’abril, desestima la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Castella- La Manxa en relació amb el termini de 6 mesos per a la interposició de recurs contenciós administratiu contra actes administratius no expressos, regulat a l’article 46.1 in fine…

Read more

Nou Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 15 de maig s’ha publicat el Decret, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Mitjançant aquest Reglament es desenvolupen les determinacions de la Llei d’Urbanisme relatives a la intervenció (atorgament de llicències, autoritzacions en sòl no…

Read more