Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 09/12/2013

El Tribunal Suprem ratifica la seva línia jurisprudencial respecte l’exigència d’haver de respectar els límits de l’abast del supòsit de revisió de les autoritzacions d’abocaments previst a la DT 2ª de la modificació del RDPH (RD 606/2003).

(STS Secc. 5ª 30/09/2013) L’any 2003 es va dictar el Reial Decret 606/2003, de modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Amb aquesta modificació es van desenvolupar a nivell reglamentari, bàsicament, les noves prescripcions legals derivades de la transposició de la Directiva Marc de l’Aigua. La…

Read more