Cercador

RSS

Actualitat jurídica

El Tribunal Supremo declara nula la supresión efectuada por la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, de la regla específica del inicio del cómputo de la vida útil regulatoria para las centrales hidroeléctricas prevista en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 6 de octubre de 2017 (recurso núm. 2807/2015), ha declarado la nulidad del párrafo uno de la disposición final primera de la Orden IET/1344/2015, 2 de julio, que modificaba el apartado 6 del Anexo I de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se…

Read more

Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per les activitats de l’annex III de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat medioambiental, classificades amb els nivells de prioritat 1 i 2 per l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la que es modifica l’annex d’aquesta darrera

L’Ordre de recent publicació conté, per una banda, una modificació de l’Annex de l’Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, relatiu a l’ordre de prioritat de les activitats obligades a constituir garanties financeres de conformitat amb el que estableix la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, i, per l’altra banda, l’establiment d’una data per…

Read more

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

El Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del passat  19 d’octubre de 2017, i en vigor a partir del 19 de gener de 2018, deroga el Decret 34/1996, de 6 de gener, pel…

Read more

Novetats en el règim jurídic dels sòls contaminats a Catalunya

El passat 31 de març va entrar en vigor la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni…

Read more

Aprovat el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021

El passat 5 de gener de 2017 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. Segons s’estableix específicament en el mateix, el Decret entra en…

Read more

Sotmès a informació pública un projecte de Decret sobre autorització d’emissions a l’atmosfera.

Aquest projecte de Decret (sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, s’estableixen disposicions relatives al registre i control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera) respon a la necessitat de desenvolupar la normativa vigent en matèria de protecció de l’atmosfera…

Read more

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i Programa de Mesures

El passat 17 de març va aparèixer publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci d’informació pública relatiu al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, i el corresponent Programa de Mesures. En un termini que finalitza el…

Read more

Cànon per la utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica a les demarcacions intercomunitàries

El passat el 25 de març va aparèixer publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret (RD) 198/2015, de 23 de març, pel qual es desenvolupa l’article 112  bis del text refós de la Llei d’Aigües i es regula el cànon per la utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia…

Read more

El Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics

Al BOE de 21 de febrer de 2015 ha sortit publicat el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, que substitueix l’antic Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer. El nou Reial Decret, com bé indica la seva Disposició Final Segona, suposa la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de…

Read more

El Decret llei 7/2014 i el manteniment per la Generalitat de Catalunya de les restriccions a la implantació d’establiments comercials

Mitjançant l’aprovació del Decret llei 7/2014, de 23 de desembre (DOGC núm. 6.777), s’han derogat els preceptes de la normativa comercial catalana que permetien, excepcionalment, la implantació d’establiments comercials mitjans (MEC), grans establiments (GEC) i grans establiments territorials (GECT) fora de les trames urbanes consolidades dels municipis (TUC). D’aquesta manera, es pretén consolidar la norma…

Read more