Cercador

RSS

Actualitat jurídica

Jurisprudència 10/01/2018

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncia sobre la naturaleza de la tarifa por el suministro de agua potable en alta de Aigües Ter-Llobregat, concesionaria de la Generalitat de Cataluña (ATLL CGC)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha confirmado, en dos sentencias de 9 de noviembre de 2017 (recurso núm. 382/2014) y de 7 de diciembre de 2017 (recurso núm. 402/2014), la legalidad de la tarifa por el servicio público de la Generalitat de Catalunya de suministro de agua potable en alta en la…

Read more

Jurisprudència 27/03/2015

La transparència en els preus de l’aigua: el cànon de millora andalús i la taxa pel subministrament d’aigua

El terme transparència, tan emprat en els últims temps –especialment després de la publicació de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la informació pública i bon govern– irromp també en matèria de preus de l’aigua, per fomentar en últim…

Read more

Jurisprudència 12/02/2015

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul•la l’Acord d’establiment de sistemes de control efectiu de cabals concessionals i el Manual de control i sensorització de l’Agència Catalana de l’Aigua

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la seva sentència núm. 958/2014, de 4 de desembre, en un recurs la direcció lletrada del qual ha estat assumida per Menéndez & Asociados Abogados, ha anul·lat tant l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 13 de desembre de 2007, d’establiment de…

Read more

Jurisprudència 28/05/2014

El TC confirma la jurisprudència relativa al termini d’interposició de recurs contenciós administratiu en els supòsits de silenci negatiu.

El Ple del Tribunal Constitucional (TC), en la sentència núm. 52/2014, de 10 d’abril, desestima la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Castella- La Manxa en relació amb el termini de 6 mesos per a la interposició de recurs contenciós administratiu contra actes administratius no expressos, regulat a l’article 46.1 in fine…

Read more

Jurisprudència 10/03/2014

Sobre el concepte d’autoritat pública en el marc de la Directiva 2003/4/CE relativa a l’accés públic a la informació ambiental. A propòsit d’una denegació inicial per part d’unes companyies d’aigües del Regne Unit a lliurar informació relativa al medi ambient sol•licitada per uns particulars.

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, a la seva sentència de 19 de desembre de 2013 (C-279/12), analitza el concepte d’autoritat pública contingut a l’article 2.2 de la Directiva 2003/4/CE, relativa a l’accés públic a la informació ambiental. Aquest anàlisi li permet definir el contingut de l’obligació que recau sobre les companyies…

Read more

Jurisprudència 10/02/2014

El Tribunal Suprem estableix una nova doctrina en matèria de valoració de danys causats al domini públic hidràulic.

El 3 de desembre de 2013 el Ple del Tribunal Suprem ha dictat una sentència que ha confirmat el canvi de jurisprudència relativa a la valoració dels danys ocasionats al domini públic hidràulic (en endavant, DPH) als efectes de determinar la validesa de la sanció administrativa aplicable. Cal fer notar que aquest canvi coincideix amb…

Read more

Jurisprudència 13/01/2014

El Tribunal Constitucional anul•la una llei autonòmica d’aprovació d’un projecte, la “Ciudad del Medio Ambiente” a Garray (Soria), per suposar un impediment per l’exercici del control judicial contenciós administratiu d’una actuació administrativa.

La Llei de Castella i Lleó 6/2007, de 28 de març, d’aprovació del projecte regional “Ciudad del Medio Ambiente”, declarada inconstitucional per la sentència del Tribunal Constitucional núm. 203/2013, de 5 de desembre, tenia com a únic i exclusiu objecte la creació d’un espai situat a la vora del riu Duero (TM Garray i Soria),…

Read more

Jurisprudència 09/12/2013

El Tribunal Suprem ratifica la seva línia jurisprudencial respecte l’exigència d’haver de respectar els límits de l’abast del supòsit de revisió de les autoritzacions d’abocaments previst a la DT 2ª de la modificació del RDPH (RD 606/2003).

(STS Secc. 5ª 30/09/2013) L’any 2003 es va dictar el Reial Decret 606/2003, de modificació del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Amb aquesta modificació es van desenvolupar a nivell reglamentari, bàsicament, les noves prescripcions legals derivades de la transposició de la Directiva Marc de l’Aigua. La…

Read more

Jurisprudència 11/11/2013

El TJUE condemna a Espanya per la incorrecta transposició de la Directiva marc de l’aigua

La sentència té com a origen el recurs d’incompliment suscitat com a conseqüència de la incompleta i incorrecta transposició, per part del Regne d’Espanya, de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües (DMA). La…

Read more